Hosting 300MB

 • Băng thông5 GB
 • Email10
 • Sub domain3
 • PHP5, GD2
 • MySQL51
 • Backup
35.000 vnđ/tháng

Hosting 600MB

 • Băng thông10 GB
 • Email15
 • Sub domain5
 • PHP5, GD2
 • MySQL52
 • Backup
60.000 vnđ/tháng

Hosting 850MB

 • Băng thông15 GB
 • Email25
 • Sub domain15
 • PHP5, GD2
 • MySQL52
 • Backup
80.000 vnđ/tháng

Hosting 1.5GB

 • Băng thông80GB
 • Email40
 • Sub domain20
 • PHP5, GD2
 • MySQL54
 • Backup
110.000 vnđ/tháng

Hosting 2GB

 • Băng thôngUnlimited
 • Email50
 • Sub domain25
 • PHP5, GD2
 • MySQL55
 • Backup
120.000 vnđ/tháng

Hosting 3GB

 • Băng thôngUnlimited
 • Email80
 • Sub domain40
 • PHP5, GD2
 • MySQL58
 • Backup
150.000 vnđ/tháng

Hosting 5GB

 • Băng thôngUnlimited
 • Email100
 • Sub domain60
 • PHP5, GD2
 • MySQL510
 • Backup
200.000 vnđ/tháng

Hosting 10GB

 • Băng thôngUnlimited
 • Email150
 • Sub domain100
 • PHP5, GD2
 • MySQL515
 • Backup
250.000 vnđ/tháng